IO2. İstanbul’un Bizans ve Osmanlı dönemi yapılarıyla ve İtalya’daki Ravenna şehrinin İlkçağ ve Bizans yapılarını kapsayan, yazılı ve görsel verileri içeren mimarlık tarihi veritabanlarının oluştrulması.

 

Projeye tanınan sürenin ilk yarısında Timeline Travel Uygulamasında kullanılmak üzere iki ayrı veritabanı hazırlanacaktır. Bu iki şehir, tarihleri gözetilerek, Avrupa’nın kültürel köklerini ve mimarlık hikayesini yansıtan şehirler oldukları için seçilmiştir. Bu iki şehir mimarlık tarihindeki Eski Yunan, Roma, Orta Çağ, Bizans, Osmanlı, Rönesans, Barok gibi farklı dönem ve üslupları yansıtmak için mükemmel adaylardır. Dolayısıyla bu bahsedilen mimarlık tarihi üsluplarını öğretmek için hazırlanan alternatif program için bu iki şehrin tarihi yapılarına bağlı kalmak uygun olmuştur.

 

Hem kronoloji üzerinde hem de veritabanında göstermek üzere alanlar (yapım tarihleri, yerler, bani isimleri) ve etiketler (üslup adları, dönem adları, mimar adları vs.) tanımlanacaktır. Veritabanındaki her girdi için yapının önem derecesi beş yıldızlı bir sistem üzerinden değerlendirilecektir. Yapının kaç yıldıza sahip olduğu kronoloji üzerinde geniş açıda hangi yapıların gösterileceğine öncelik vermek için kullanılacaktır. Ayrıca yıldız sayıları mimarlık tarihinden bir dönem ya da üslup çalışılırken ya da seçilen dönem ve üsluba göre bir yapı öğretilirken yapıları daha çok yıldıza sahip olana göre öncelik verme imkânı tanıyacaktır.

 

Bütün bu parametreler proje ortağı üniversiteler GAUN, UNIBO ve ortak (iştirakçi) üye olan Oxford Üniversitesi’nin katkılarıyla belirlenecektir. Ardından yapı veritabanları bu belirlenen parametrelere göre bilgilendirici metinler, görseller, planlar ve videolarla hazırlanacaktır. GAUN İstanbul veritabanını hazırlamakla yükümlü iken Bologna Üniversitesi Ravenna veritabanını hazırlayacaktır. Veritabanlarında bugün ayakta olmayan yapılar da bulunacaktır, ancak varsayıma dayalı bilgiler denetlenecek ve tüm varsayımlar kullanıcıların dikkatine sunulacaktır.

 

Veritabanları hazırlandıktan sonra tüm mimarlık tarihçileri için yapılandırılmış, çok değerli bir veri kaynağı mevcut olacaktır ve gelecekteki araştırmalar için temel oluşturup kolaylık sağlayacaktır. Daha önemlisi bu veritabanları grafik oluşturma ve daha derin analizler yapma imkanı tanıyacaktır. Bu sayede yapım faaliyetlerinin değişen örüntüleri, üsluplarla ilgili es geçilen özellikler ve birçok başka konunun yeni boyutlarını ortaya çıkarması beklenmektedir  ve bu yeni bulguların veritabanlarına bağlı olarak bir makalede ve konferansta sunulması öngörülmektedir.  Bu aşamada çeşitli kentler, mimari üsluplar ve dönemler üzerine uzmanlaşmış Avrupalı ve uluslararası mimarlık tarihçileri ile irtibata geçilecek ve veritabanına katkı sağlamak isteyip istemeyecekleri sorulacaktır. Örneğin Almanya mimarlık tarihi üzerine çalışmalar yapan bir meslektaşımız Berlin veritabanının içeriğini sağlayabilir. Uzmanların editöryal kontrolünün ardından Avrupa’daki ve dünyadaki çeşitli şehirlerin veritabanları da Timeline Travel aracına entegre edilmeye hazır olacaklardır. TT’ı Avrupa’daki mimarlık tarihçilerine tanıtmak için düzenlenecek olan üç adet etkinlik (multiplier event) Avrupalı araştırmacıların katkıları ve projenin global hedefi için uygun bir platform oluşturacaktır.

IO2. İstanbul’un Bizans Ve Osmanlı Dönemi Yapıları